Accreditatie

 • Hoe kan ik accreditatie aanvragen voor scholing?

  Accreditatie aanvragen voor scholing gaat als volgt; je kunt je persoonlijke verzoek indienen bij het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK) via een zgn. 'aanvraagformulier individuele deskundigheidsbevordering' en dit formulier kun je vinden op de KNGF site onder 'centraal kwaliteitsregister'.

  Voor verdere vragen kun je bij het register terecht register@kngf.nl

Adverteren

 • Hoe zet ik een advertentie op de website van de NVFB?

  De advertentie of de vacature mailen in een Word bestand naar info@nvfb.nl , na betaling wordt de advertentie geplaatst. Vermeldt bij de mail waar de penningmeester de factuur naartoe kan sturen.

 • Wat zijn de kosten om te adverteren op de website?

  De kosten voor een advertentie op de website zijn 75 euro.

  Plaatsing van een vacature of advertentie is kostenloos voor leden. Niet-leden betalen 75 euro voor een plaatsing van 8 weken.

Behandeling

 • Mag ik de rectale ballon vaker gebruiken?

  Advies omtrent eenmalig gebruik rectale ballon

  Volgens de fabrikanten mag de rectale ballon eenmalig gebruikt worden. Indien de bekkenfysiotherapeut in overleg en met akkoord van de patiënt besluit de rectale ballon vaker te gebruiken, dan dient dit in de verslaglegging te zijn genoteerd.  De fabrikanten zijn niet meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de rectale ballon indien deze vaker wordt gebruikt.

 • Verkoop hulpmiddelen

  Het is met ingang van 2017 niet meer toegestaan, dat hulpmiddelen door de fysiotherapeut aan de patiënt worden verkocht.

  Voor de bekkenfysiotherapeuten komt daarmee de verkoop van de probe, die nodig is voor diagnostiek en behandeling, in gevaar.

  De NVFB denkt na over een toekomstbestendige oplossing, maar adviseert in afwachting daarvan geen probes meer zelf te verkopen.

  Een oplossing zou zijn om de probes niet zelf te leveren, maar de verkoop via de webshop van het bedrijf dat de probes levert te laten lopen.


Combinatie lidmaatschap NVFB en Stichting Keurmerk Fysiotherapie

 • Kan ik lid blijven/worden van de NVFB als de praktijkhouder besluit lid te worden van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie

  Er bereiken ons veel vragen over het lidmaatschap van de NVFB als de praktijkhouder besluit over te gaan van het CKR naar het Keurmerk. 

  Iemand kan lid worden/blijven van de NVFB als lid, maar een lidmaatschap van het KNGF is hieraan gekoppeld. 

  De kosten van de KNGF bedragen €390,- voor loondienst en €500,- voor vrijgevestigd lid. Het lidmaatschap van het KNGF is o.a. bedoeld voor de ondersteunende diensten, die de NVFB afneemt van het KNGF. Tevens wordt hiervan het Centraal Kwaliteitsbeleid (hoogleraren, richtlijnen, onderzoek e.d.) van het KNGF betaald. Declareren

 • Declareren zindelijkheid bij kinderen

  Declareren van aan ontwikkelingsgerelateerde stoonissen bij zindelijkheid (kinderen) wordt bij Menzis alléén geaccepteerd 6479 als het kind door een bekkenfysiotherapeut wordt behandeld. Hiermee vervalt alléén voor Menzis de diagnosecode 9379.

 • Declareren Urine Incontinentie uit basisverzekering

  Vergoeding UI uit basisverzekering UI (6486) dient altijd gedeclareerd te worden op indicatiecode 10 (UI uit basisverzekering) voor de eerste 9 behandelingen. Bij verschillende zorgverkeraars is het verplicht om bij de declaratie van 6486 met indicatiecode 10 een verwijzing (1870) te hebben. Dus óók als een patiënt zich aanmeldt middels DTF, bent u als bekkenfysiotherapeut verplicht om de patiënt naar de arts te sturen voor een verwijzing!

  Zie FYSIOVERGOEDING of dit ook geldt voor de verzekeraar van uw patiënt.

 • Declareren 1864 / 1870 met 1600 op één dag.

  Er is in het veld soms enige verwarring over het gebruik van de codes 1864 en 1870 en het gebruik van de code 1600.


  Ter verheldering kunnen we het volgende stellen:

  Ø  Code 1864 of 1870 moet voor het eerste contact gebruikt worden.

  Ø  Code 1864 of 1870 kunnen op 1 dag in combinatie met 1600 gebruikt worden, mits er sprake is van zowel een screening of intake & onderzoek in combinatie met een behandeling op dezelfde dag.

   

  De zorgverzekeraars hebben overigens aangegeven dat er nadrukkelijk op een juist gebruik van deze codes zal worden toegezien. 


   


 • Terugvorderingen declaraties voorgaande jaren

  De laatste tijd zijn er veel signaleringen van diagnosecodes die in 2016 niet meer gehonoreerd worden en terugvorderingen van onterechte declaraties uit voorgaande jaren.
  Het bestuur van de NVFB voert overleg met de zorgverzekeraars over deze zaken. Alle meldingen worden bekeken en indien er trends zijn, zal dit in de onderhandelingen worden meegenomen.
  Het is ondoenlijk op iedere persoonlijke situatie in te gaan.

 • Verkoop van hulpmiddelen

  Het is met ingang van 2017 niet meer toegestaan, dat hulpmiddelen door de fysiotherapeut aan de patiënt worden verkocht.

  Voor de bekkenfysiotherapeuten komt daarmee de verkoop van de probe, die nodig is voor diagnostiek en behandeling, in gevaar.

  De NVFB denkt na over een toekomstbestendige oplossing, maar adviseert in afwachting daarvan geen probes meer zelf te verkopen.

  Een oplossing zou zijn om de probes niet zelf te leveren, maar de verkoop via de webshop van het bedrijf dat de probes levert te laten lopen.


Diagnosecodelijst

 • Stand van zaken Diagnosecodes

  Sinds januari 2016 worden er diagnosecodes afgewezen door verschillende verzekeraars.

  Van veel leden hebben wij hierover al vragen ontvangen.

  Met name met betrekking tot code 9379 bekkenproblematiek bij kinderen, code 6489 in combinatie met code 8 en bij code 6089 worden afwijzingen gegeven. Bij Menzis wordt zelfs de code, die in december 2015 nog werd gehonoreerd, in januari 2016 afgewezen.

  Het bestuur van de NVFB geeft aan dat zij niet op de hoogte is gesteld van deze wijzigingen en dat dit niet eenzijdig door de zorgverzekeraar kan worden opgelegd.

  Daarnaast wordt er op dit moment door CZ een controle over 2012 uitgevoerd, waarbij BFT praktijken die een behandeling urine incontinentie (6486) hebben gedeclareerd op code 9 alsnog een terugvordering ontvangen. Bekkenfysiotherapie bij urine incontinentie zou uitsluitend op code 10 gedeclareerd mogen worden.

  Het blijkt dat dit in de wet staat, maar dat dit feit onvoldoende bekend is bij de beroepsgroep, die te goeder trouw heeft gehandeld. De verwarring is mede ontstaan doordat er onduidelijkheid is of er wel of geen verwijzing vereist is. Geen verwijzing betekent DTF dus code 9, zo zullen velen van u hebben gedacht.

  Het is dus zaak vanaf heden UI ALTIJD in de basisverzekering te declareren met indicatiecode 10 onafhankelijk of uw patiënt met of zonder verwijzing komt.

  Het NVFB bestuur heeft intensief contact met de kantoororganisatie over de ontstane situatie en zoekt naar de dialoog met de zorgverzekeraars hoe deze problematiek over de jaren 2013-2015 naar tevredenheid van alle partijen opgelost kan worden. 

  Daarnaast zal de NVFB er alles aan doen om deze problemen voor 2016 en de nabije toekomst te voorkomen.

  Wij houden u op de hoogte.

  Bestuur NVFB


 • Er staat een /8 achter een diagnosecode voor kinderen. Hoe kan dat?

  De /8 toevoeging treft u ten onrechte aan achter de diagnose rubriek kinderen met bekkenproblematiek. Voor de juiste codes verwijzen we u eveneens naar de Vektis site . Let daarop het verschil tussen (gespecialiseerde) kinderfysiotherapie en (algemene en bekken-) fysiotherapie bij kinderen.

   

 • Hoe kom ik aan een diagnosecodekaart?

  Klik hier voor de diagnosekaart. Deze kaart is alleen voor leden van de NVFB in te zien na inloggen.

 • Hoe lang mag er op een chronische indicatie gedeclareerd worden?

  Op de volgende link kunt u alle informatie krijgen over de chronische diagnosecodes. 

   

 • Wat betekent de  /8 achter de diagnosecode?

  Met deze /8 wordt gedoeld oprubriek 008 van de Vektis Codelijst COD321 - VEK1 (Code Soort Indicatie Paramedische Hulp) Klik hier voor een toelichting op de rubrieken.

   

Direct toegankelijkheid bekkenfysiotherapie

 • Waar kan ik meer informatie vinden over DTF?

  Zie hiervoor: http://www.fysiotherapie.nl en KNGF informatie DTF

  Zoals de Nza prestatiebeschrijving die hier beschreven staat, is de combinatie 1864 en 1600 op een dag toegestaan.


Inwendig handelen

 • Inwendig handelen

  Voor vragen met betrekking tot inwendig handelen, verwijzen wij u naar de richtlijn Inwendig handelen op onze website. Klik hier.   


  Onder supervisie

  Zeer regelmatig worden er vragen gesteld over het inwendig werken onder supervisie. Het is ondoenlijk deze vragen voor eenieder persoonlijk te beantwoorden. Op dit moment is de situatie als volgt:
  Een 3e jaar bekkenfysiotherapeute in opleiding mag onder supervisie van een geregistreerd bekkenfysiotherapeut werken, maar het moet voor de patiënt duidelijk zijn dat het hier gaat om een bekkenfysiotherapeut i.o. en er moet
  een Informed consent getekend worden, waarin dit staat en dat de patiënt hiermee akkoord gaat.
  Pas nadat de bekkenfysiotherapeut i.o. 13 weken onder supervisie heeft gewerkt EN het diploma bekkenfysiotherapie aan de SOMT heeft behaald, mag een afgestudeerd bekkenfysiotherapeut zelfstandig als geregistreerd bekkenfysiotherapeut werken.
  Bij onduidelijkheden kunt u zich tot het SOMT wenden.


  Praktijkrichtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering

  Voor het vastleggen van de toestemming van de patient voor een bijzondere handeling (bijv. inwendig handelen) is "aanvinken" in het EPD voldoende.


Lidmaatschap

 • Hoe kan ik me afmelden als lid van de NVFB?

  Het lidmaatschap vande NVFB loopt via de relatieadministratie van het KNGF.

  Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en men dient één maand van te voren, dus vóór 1 december te hebben opgezegd.

  Als leden na 1december opzeggen betekent dat de beëindigingsdatum van hun lidmaatschap een jaar later wordt.

 • Waar moet ik een adreswijziging doorgeven?

  Dit moet via de ledenservice van het KNGF, zij beheren ook voor de NVFB de ledenadministratie. KNGF, ledenadministratie, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, 033-4672900 of Ledenadministratie KNGF 033-4672929

 • Waar kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

  Dit kan eveneens alleen bij de ledenservice of Ledenadministratie van het KNGF en kan alleen schriftelijk, dus niet per e-mail. Ledenadministratie KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, 033-4672900 of Ledenadministratie KNGF 033-4672929

 • Hoe kan ik lid worden van de NVFB?

  Hiervoor kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van het KNGF: Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, 033-4672929

Registratie en herregistratie

 • Wat is de stand van zaken rondom de eisen voor herregistratie?

  De NVFB heeft de master niet verplicht gesteld voor de huidige geregistreerde bekkenfysiotherapeuten. De NVFB heeft wel gesteld dat alle nieuwe instromers in het register vanaf 2015 het professional master niveau moeten hebben.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn registratie in het Centraal Kwaliteitsregister en/of het register Bekkenfysiotherapie?

  Hiervoor dient u contact op te nemen met het KNGF.

UI uit de basisverzekering

 • Declareren urine incontinentie

  Vergoeding UI uit basisverzekering UI (6486) dient altijd gedeclareerd te worden op indicatiecode 10 (UI uit basisverzekering) voor de eerste 9 behandelingen. Zowel na verwijzing als na directe toegankelijkheid. TENZIJ de desbetreffende patiënt deze vergoeding al heeft gebruikt in een eerder behandeltraject.

Vergoedingen en zorgverzekeraars

 • Vragen over zorgverzekeraars

  Het KNGF heeft, mede namens de NVFB, contacten met zorgverzekeraars. De ledenservice kan uw vragen m.b.t zorgverzekeringen beantwoorden en u adviseren. Wij verzoeken u dan ook dringend deze vragen neer te leggen bij de ledenservice. U kunt hen bereiken per e-mail: ledenvoorlichting@kngf.nl of per telefoon: 033-4672929.

  Kijk voor meer informatie ook op de website van het KNGF op het kennisplein. 

 • Weten jullie als beroepsgroep hoe precies de vergoedingen zijn voor de verschillende zorgverzekeraars?

  Wat er uit de basisverzekering vergoed wordt is bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde en staat in de zorgverzekeringswet De aanvullende verzekeringen zijn verschillend per zorgverzekeraar. U kunt zich voor € 35 abonneren op Fysiotherapievergoeding voor alle informatie (zie www.fysiotherapievergoeding.nl).

Verwijzing van de verloskundigen: DTF of reguliere verwijzing?

 • Is een verwijzing van een verloskundige een DTF

   

  Bij het secretariaat komen geregeld vragen binnen over het doorsturen

  van patiënten door de verloskundigen naar de (bekken)fysiotherapeut in

  relatie tot de DTF. De vraag is of dit een reguliere verwijzing is of komt de

  patiënt dan via de DTF binnen?

  Een patiënt door de verloskundige verwezen, is een patiënt die via de DTF

  binnenkomt. De huisarts zal bij een verwijzing door de verloskundige

  volgens de regels bij DTF op de hoogte gebracht moeten worden. Wordt

  een postnatale bekkenpijn patiënt door de verloskundige naar de

  bekkenfysiotherapie verwezen, dan zal er een verwijzing van een arts of

  specialist nodig zijn om deze patiënt chronisch te kunnen declareren.

Zwangerfit

 • Yvlo-zwangerfit

  ZwangerFit wordt gegeven door (bekken)fysiotherapeuten, die het bekken en de bekkenbodem een belangrijke plaats geven in de training. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van bekkenpijn en problemen van de bekkenbodem, waardoor je zo optimaal mogelijk in deze belangrijke periode van je leven wordt begeleid: http://www.yvlo.nl/.